4. ročník

 

Sledujte na web. stránkách školy aktuální informace 

 
 
12. 4. 2024: Plavecký výcvik
Fotogalerie - další fota
 
11. 4. 2024: 
PREVENTIVNÍ PROGRAM - DENTÁLNÍ HYGIENA
 
 
16. 4. 2024:
UKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU
 
 
 
 DUBEN
 
      
 
BŘEZEN
 
 
 Pravěké vázy
            
           
 
  PRAVĚK
 
 
 
 
 KLAUNI
 
 
            
 
 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 
 
 
  Sněhuláci
 
VV - 9. 1.
 
 
 
 
           
 
            AREA  D - 18. 12. 2023
 
      BUBNOVÁNÍ - 8. 12. V KRUHU
                     
               ČERTÍ DEN: 5. 12.
 
     
 
 
 
                           
  KNIHOVNA
HALLOWEEN
 
 
22. 9. Projektová hodina - Bee - Bot: Rostliny
 
 
 
 
                              
 
     
Naše práce
 
LISTOPAD
ŘÍJEN
Kostlivec
Papírový drak
 
                         

         

Zkratky:

SP  -  samostatná práce

DV  - distanční výuka

DP -  domácí příprava

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK  -  společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

KPU - kontrola podle učebnice

KPS - kontrola podle prac. sešitu

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

Ro   - rozhovor

 

 

 

 

 

 

 


Jsme  čtvrťáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

 

Naše třída IV.A - přízemí

učebna 12/C    

 

 

             

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

DUBEN

 

BŘEZEN

 

 

ÚNOR

 

LEDEN

 

PROSINEC

 

LISTOPAD

ŘÍJEN

 

 

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


Dodržujeme pravidla naší třídy

 
 

   

 

   IV. A

 

 

 


 

UČIVO

 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování a upevňování probraného učiva

Vyjmenovaná a příbuzná slova 

Slovní druhy

Podstatná jména

Vzory rodu středního, ženského a mužského

 

MATEMATIKA

Rýsování přímek, kružnic s daným středem a poloměrem

Rýsování trojúhelníku

Trojúhelníková nerovnost

Grafický součet a rozdíl úseček

Kružnice, kruh, mnohoúhelníky

Pamětné a písemné sčítání a odčítání    v číselném oboru   0 - 10 000

Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Slovní úlohy

Základní převody jednotek

Římské číslice

Zlomky

Grafické sčítání a odčítání úseček

Osová souměrnost

Konstrukce trojúhelníku

Přirozená čísla

do 1 000 000

Procvičování a upevňování probraného učiva   

 

 


 

PŘÍRODOVĚDA

Procvičování a upevňování probraného učiva

ŽIVOČICHOVÉ

EKOSYSTÉM LES

Příroda v zimě

Neživá příroda

Mezinárodní soustava SI:

(délka, hmotnost, teplota, čas)

Ekosystém pole

Ekosystém louka